Sökning: "Curator"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Curator.

 1. 1. När kunskapen inte räcker till : En kvalitativ studie av barnpsykiatrins uppfattning om användandet av sociala medier hos barn med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Emilia Björklin Wolff; Jenny Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Children; child psychiatry; mental illness; social media; Barn; barnpsykiatri; psykisk ohälsa; sociala medier;

  Sammanfattning : Sociala medier är idag en självklar del i många barns vardag och forskning har visat en kraftig ökning av användandet under de senaste åren. Samtidigt har forskning visat att psykisk ohälsa hos barn blivit vanligare och vart tionde barn i Sverige lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Socialpedagogiskt arbete i skolan – Professioners upplevelser kring det socialpedagogiska arbetet för barn med särskilda behov.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Jönsson; [2018]
  Nyckelord :socialpedagogik; socialpedagogiskt arbete; socialpedagogiskt arbete i skola; särskilda behov;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att få en bredare förståelse och en inblick i hur det socialpedagogiska arbetet för barn med särskilda behov kan se ut på en skola. Vidare har intervjuer av kvalitativ karaktär utförts för att ta reda på hur olika professioner i socialpedagogens omgivning upplever det arbetet för dessa barn. LÄS MER

 3. 3. “Hur effektivt det här egentligen är, det får tiden utvisa” : en kvalitativ studie om kuratorers syn på internetbaserade behandlingsmetoder inom det psykosociala arbetet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Beatrice Hägerstrand; Sara Thyr Ropeter; [2018]
  Nyckelord :Counselling; Counsellor; Curator; Internet treatment; Health care; Mental illness; Online treatment; Psychosocial work; Treatment.; Internetbaserat behandlingsarbete; Behandlingsarbete; Hälso-och sjukvård; Kuratorer; Primärvård; Psykosocialt arbete; Psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur kuratorer inom hälso-och sjukvården ser på internetbaserad behandling med patienter med psykisk ohälsa, för att beskriva och förstå specifikt deras syn på möjligheter och begränsningar med sådana behandlingsmetoder. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio yrkesverksamma kuratorer på åtta olika primärvårdsenheter i Stockholms län. LÄS MER

 4. 4. ”För till sist så är det så att kunskapen är viktig, om du ska göra ett bra resultat” : En professionsstudie av intendentens självbild och yrkesroll i museiinstitutionens omvandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mimmi Sjö; Henette Wester; [2018]
  Nyckelord :ALM; Museology; Museum studies; New museology; Curator; Curator role; Malmö Museer; Statens museer för världskultur; Profession Theory; Thomas Brante; Rolf Torstendahl Nyckelord: ABM; Museologi; Ny museologi; Intendent; Intendentroll; Professionsteori; Rolf Torstendahl; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The role of the museum within society today is significantly different from how it used to be. The last five decades have seen an increase in focus on pedagogy, accessibility and outreaching activities within the museums, and it has had an effect on both how the museum is viewed from the public eye, as well as how the work within the organisations is carried out, by the increasing amount of different museum professionals. LÄS MER

 5. 5. Drogproblematikens vara eller icke vara i gymnasieskolan : En studie om två gymnasieskolors drogförebyggande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kenny Grönquist; Tobias Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Aim: The aim of the study is to investigate the problem of drugs that may exist in the school environment at upper secondary schools. Furthermore, there is an aim to investigate how school staff carry through with the drug preventive work. LÄS MER