Sökning: "Cykelöverfarter Framkomlighet Fördröjning Cyklister Stadsbussar Personbilar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cykelöverfarter Framkomlighet Fördröjning Cyklister Stadsbussar Personbilar.

  1. 1. Framkomlighet vid cykelöverfarter - En utvärdering av regelförändringar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

    Författare :Martin Larsson; [2019]
    Nyckelord :Cykelöverfarter Framkomlighet Fördröjning Cyklister Stadsbussar Personbilar; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur framkomligheten för olika trafikslag påverkas av att införa cykelöverfarter i tre korsningspunkter i Malmö. Det görs genom att försöka svara på följande frågor: Hur ligger forskningsläget kring framkomlighet för cyklar, bilar och bussar vid införandet av cykelöverfarter? Hur har framkomligheten för de trafikslagen påverkats av cykelöverfarter i de tre studerade korsningarna? Vilka troliga anledningar finns det till att framkomligheten påverkas på det sättet då cykelöverfarterna införts? Metoden för arbetet är en kort litteraturstudie, för att ha den teoretiska bakgrunden till begreppen framkomlighet och cykelöverfarter. LÄS MER