Sökning: "Cykel"

Visar resultat 1 - 5 av 427 uppsatser innehållade ordet Cykel.

 1. 1. Översiktsplaneringens roll för att minska växthusgasutsläpp i det lokala klimatarbetet - En fallstudie av Lunds kommuns nya översiktsplan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Villemoes; [2021]
  Nyckelord :Master plan; Greenhouse gas emissions; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the emissions of greenhouse gases by local efforts, physical planning plays an essential part. It can have a great impact on our greenhouse gas emissions, by deciding important things as transport and energy planning. This study aims to examine the role of municipal comprehensive planning in the work to reduce greenhouse gases. LÄS MER

 2. 2. Fjärrkylaproduktion med en BECCS-förvätskningsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Domenique Silverstolpe; [2021]
  Nyckelord :förvätskning; koldioxid; fjärrkylaproduktion; liquefaction; BECCS; regional cooling;

  Sammanfattning : Energibolaget Stockholm Exergi (SE) har satt upp målet att driva en klimatpositiv verksamhet till 2025. För att möta miljömålet planerar företaget att bygga en BECCS-anläggning (Bio Energy Carbon Capture and Storage) till kraftvärmeverket KVV8 där biogen koldioxid avskiljs med HPC-absorption (Hot Potasium Carbonates). LÄS MER

 3. 3. Lek, lärandemiljö och flerspråkighet : En observationsstudie av flerspråkiga barns strategier för att ansluta sig till leken i förskolan samt av förskolepersonals arbete med inkludering av flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Zainab Azad; Isabell Sjögren; [2021]
  Nyckelord :Artefacts; Inclusion; Joining; Multilingualism and Preschool; Anslutning; Artefakter; Flerspråkighet; Förskolan och Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vilka strategier barn med annat modersmål än svenska använder för att ansluta sig till lek i förskolan samt vilka strategier förskolepersonal använder för att inkludera flerspråkiga barn i förskolan. Syftet är också att öka kunskapen om leken och den pedagogiska utomhusmiljöns betydelse för inkludering av barn med annat modersmål än svenska i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Hantering av mikroplaster i industriprocesser : En studie vid Sandvik Coromants skärtillverkning i Gimo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emil Fredricsson; Oscar Axelsson; Anna Winstedt; Anastasia Novikova; Disa Barkefors; [2021]
  Nyckelord :Mikroplast; industri; filter; vatten; utsläpp; vattenrening; miljö; plast;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks om Sandvik Coromants skärtillverkningsprocess i Gimo släpper ut mikroplaster och i sådana fall hur detta kan förhindras. Källan som utreds är de plastskärbärare som skären är placerade på under delar av tillverkningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. How to make the most of open data? A travel demand and supply model for regional bicycle paths

  Master-uppsats, KTH/Transport och systemanalys

  Författare :Laurent Cazor; [2021]
  Nyckelord :Planning Support System PSS ; Four-Step Model; Gravity Model; Distance-Decay function; Binary Logit Model; Level of Traffic Stress LTS ; Geographic Information System GIS ;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att svara på ett av Trafikverket fastställt problem: en gemensam regional cykelplanerings process skulle göra dem billigare och mer jämförbara. De erbjuder för närvarande planerarna en modell som utvecklades av Kågeson 2007. LÄS MER