Sökning: "Cyrille Ellmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cyrille Ellmark.

  1. 1. Frifallslivbåtars begränsningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan; Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan

    Författare :Cyrille Ellmark; Mathias Käck; [2008]
    Nyckelord :Free-fall lifeboats; Accidents; Lifeboats; Frifallslivbåtar; Olyckor; Livbåtar;

    Sammanfattning : Olyckor sker vid övning med frifallslivbåtar. Detta borde gå att arbeta bort med bättre utrustning och bättre utbildning. Eftersom olyckor inträffar oftare vid övning ombord i fartygen än vid övning iland borde den senare biten vara mer avgörande: Vid övningar bör vikt läggas vid hur man spänner fast sig på ett korrekt sätt. LÄS MER