Sökning: "Cyrus Ourak Pour"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cyrus Ourak Pour.

  1. 1. Energieffektivisering av Brf. Mörbylund : Förbättringsåtgärder i ett FTX- system

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

    Författare :Cyrus Ourak Pour; [2020]
    Nyckelord :Effektivisering; Fläkt; FTX-System; Tryck; Flöde; Luftbehandlingsaggregat;

    Sammanfattning : Utifrån ett effektiviseringsperspektiv beror en byggnads inomhusklimat på flera enskilda system som tillsammans tillför och balanserar erforderligt energibehov till byggnaden, och samtidigt har de växelverkan med varandra. Systemen är uppvärmningssystem, kylsystem, ventilationssystem, samt styr-och reglersystem som spelar roll av hjärna för de andra. LÄS MER