Sökning: "Cytostatikainducerad perifer neuropati"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cytostatikainducerad perifer neuropati.

  1. 1. SYMTOMLINDRANDE ÅTGÄRDER VID CYTOSTATIKAINDUCERAD PERIFER NEUROPATI HOS KVINNOR MED OVARIALCANCER

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Smedberg Saga; Malmqvist Andrea; [2021-06-28]
    Nyckelord :Cytostatikainducerad perifer neuropati; ovarialcancer; symtomlindring; lidande; paklitaxel; karboplatin.;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen 700 kvinnor av ovarialcancer, uppemot 65% av dessakvinnor drabbas av cytostatikainducerad perifer neuropati som biverkan av behandlingen.Perifer neuropati kan orsaka lidande för de drabbade kvinnorna i form av begränsningar i detdagliga livet. LÄS MER