Sökning: "Dömstedt Jessica"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dömstedt Jessica.

  1. 1. ”Det är dialogen med barnen som är det viktiga” : Förskollärares praktiska arbete med verbal språkutveckling hos flerspråkiga barn

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Marie Lorichs; Dömstedt Jessica; [2021]
    Nyckelord :Språkutveckling; Flerspråkighet; Förskola; Förskollärare; Samspel;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare beskriver sitt praktiska arbete med att stimulera verbal språkutveckling hos flerspråkiga barn. Det sociukulturella perspektivet utgjorde den teoretiska utgångspunkten för studien som genomfördes med en kvalitativ forskningsansats, i vilken halvstrukturerade intervjuer med åtta förskollärare nyttjades som insamlingsmetod. LÄS MER