Sökning: "D -UPPSATSER omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden D -UPPSATSER omvårdnad.

 1. 1. Web-baserat stöd i astmavården – en randomiserad kontrollerad studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Boström; Marie Persson; [2018]
  Nyckelord :asthma; asthma management; eHealth; lungfunction; quantitative; self-care.; astma; astmakontroll; egenvård; e-hälsa; kvantitativ; lungfunktion.;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka effekten på astmakontroll och lungfunktion av ett web-baserat stödprogram för astmapatienter inom primärvården. Metod Studien var en 2-armad randomiserad, kontrollerad studie med kvantitativ ansats som pågick under 6 månader. LÄS MER

 2. 2. ALLTID REDO - Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av förberedelse inför interhospital transport av kritisk sjuk patient

  Magister-uppsats,

  Författare :Frida Westerlund; Svensson Sofie; [2015-08-04]
  Nyckelord :inter hospital transport; intensivvårdssjuksköterskan; patientsäkerhet; intensivvård; inter hospital transport; intensive care units; patient; intensive care;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med utvecklingen av specialistinriktningen intensivvård har interhospital transport av kritisk sjuk patient ökat, d.v.s. transport mellan sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Att inhämta information för att stärka patientsäkerheten-Operationssjuksköterskors berättelser : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Jansson; Karin Viberg; [2015]
  Nyckelord :information; patient safety; perioperative dialogue; operating room nurse; information; patientsäkerhet; perioperativ dialog; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion:  Operationssjuksköterskors  arbete  är  svårdefinierat  och  komplext  där  huvudansvaret  ligger  på patientens perioperativa omvårdnad, medicintekniska produkter och instrumentvård. Operationssjuksköterskor är skyldiga att utföra patientsäker vård i samråd med patienten. LÄS MER

 4. 4. Att möta personer med substansberoende : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Forsman; Ida Jirdén; [2015]
  Nyckelord :substance use disorder; nurses; experience; attitudes; stigma; substansberoende; sjuksköterskor; upplevelse; attityder; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor möter personer med substansberoende inom alla vårdformer. Detta är en stigmatiserad patientgrupp som inte alltid upplever att de får vård på lika villkor som andra. En negativ inställning till denna patientgrupp är inte i enlighet med sjuksköterskans etiska kod och utgör ett hinder för god omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans syn på samvete, grad av samvetsstress och sambanden mellan dessa variabler.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elin Joenväärä; Petra Bitar; [2015]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; operationspersonal; samvete; samvetsstress; stress; upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskors syn på samvete, grad av samvetsstress och analysera samband mellan dessa variabler.Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ställs ofta inför etiska situationer som är potentiella källor till samvetsstress. Ett positivt samband mellan samvetsstress och utbrändhet finns. LÄS MER