Sökning: "D -UPPSATSER omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden D -UPPSATSER omvårdnad.

 1. 1. Hinder vid utövande av evidensbaserad omvårdnad (EBO) : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av EBO

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Manar Hassan; [2019]
  Nyckelord :Evidensbaserad omvårdnad; Förbättringsarbete; Hinder; Kvalitativ; Sjuksköterska; Utövande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att utöva evidensbaserad omvårdnad (EBO) är en bland sjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområde enligt lagstiftning. Trots det så visar befintlig forskning att det finns olika faktorer som hindrar detta utövande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att möta suicidnära patienter inom psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Stark; Lena Söderholm; [2019]
  Nyckelord :Suicid; suicidriskbed ömning; kvalitativ metod; sjuksköterskor; upplevelser; omvårdnad; bemötande; psykiatrisk öppenvår d .;

  Sammanfattning : Det är av största vikt att kunskapen inom omvårdnad fördjupas och att utbildning och fortbildning inom ämnet suicid finns att tillgå. Suicid är en vanlig dödsorsak och patienter med psykisk ohälsa löper större risk för att begå suicid. En tredjedel av alla som suiciderar har en aktuell kontakt med psykiatrisk hälso-och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Web-baserat stöd i astmavården – en randomiserad kontrollerad studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Boström; Marie Persson; [2018]
  Nyckelord :asthma; asthma management; eHealth; lungfunction; quantitative; self-care.; astma; astmakontroll; egenvård; e-hälsa; kvantitativ; lungfunktion.;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka effekten på astmakontroll och lungfunktion av ett web-baserat stödprogram för astmapatienter inom primärvården. Metod Studien var en 2-armad randomiserad, kontrollerad studie med kvantitativ ansats som pågick under 6 månader. LÄS MER

 4. 4. ALLTID REDO - Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av förberedelse inför interhospital transport av kritisk sjuk patient

  Magister-uppsats,

  Författare :Frida Westerlund; Svensson Sofie; [2015-08-04]
  Nyckelord :inter hospital transport; intensivvårdssjuksköterskan; patientsäkerhet; intensivvård; inter hospital transport; intensive care units; patient; intensive care;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med utvecklingen av specialistinriktningen intensivvård har interhospital transport av kritisk sjuk patient ökat, d.v.s. transport mellan sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Att inhämta information för att stärka patientsäkerheten-Operationssjuksköterskors berättelser : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Jansson; Karin Viberg; [2015]
  Nyckelord :information; patient safety; perioperative dialogue; operating room nurse; information; patientsäkerhet; perioperativ dialog; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion:  Operationssjuksköterskors  arbete  är  svårdefinierat  och  komplext  där  huvudansvaret  ligger  på patientens perioperativa omvårdnad, medicintekniska produkter och instrumentvård. Operationssjuksköterskor är skyldiga att utföra patientsäker vård i samråd med patienten. LÄS MER