Sökning: "D litteraturstudie omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden D litteraturstudie omvårdnad.

 1. 1. Hinder vid utövande av evidensbaserad omvårdnad (EBO) : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av EBO

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Manar Hassan; [2019]
  Nyckelord :Evidensbaserad omvårdnad; Förbättringsarbete; Hinder; Kvalitativ; Sjuksköterska; Utövande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att utöva evidensbaserad omvårdnad (EBO) är en bland sjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområde enligt lagstiftning. Trots det så visar befintlig forskning att det finns olika faktorer som hindrar detta utövande. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Sjöstrand; Desirée Sebastianson; [2019]
  Nyckelord :Ofrivillig; Patienter; Psykiatrisk vård; Tvång; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sebastianson D, Sjöstrand E. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård: En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Vårdvetenskap, 2019. LÄS MER

 3. 3. Att möta personer med substansberoende : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Forsman; Ida Jirdén; [2015]
  Nyckelord :substance use disorder; nurses; experience; attitudes; stigma; substansberoende; sjuksköterskor; upplevelse; attityder; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor möter personer med substansberoende inom alla vårdformer. Detta är en stigmatiserad patientgrupp som inte alltid upplever att de får vård på lika villkor som andra. En negativ inställning till denna patientgrupp är inte i enlighet med sjuksköterskans etiska kod och utgör ett hinder för god omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Den vårdande relationen : En litteraturstudie om den perioperativa processen ur en operationssjuksköterskas perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Catalina Rådstam; [2015]
  Nyckelord :Advanced Practice Nursing; Dependency and Operating Room Nursing.; Avancerad omvårdnad; beroende och operationssjukvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens läge finns det kunskapsluckor om hur den perioperativa omvårdnadsprocessen uppfattas ur operationssjuksköterskans synvinkel. För att operationssjuksköterskan ska kunna ge god vård till patienten utifrån dennes önskningar och behov är det viktigt att operationssjuksköterskan får en bra kontakt med patienten. LÄS MER

 5. 5. Fallprevention för äldre på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Nilsson; Therese El Harbiti Eklund; [2015]
  Nyckelord :Äldre; fallprevention; omvårdnad; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många äldre patienter faller under vårdtiden på sjukhus. Detta leder till ökat lidande, förlängd vårdtid och en stor samhällskostnad. Sjuksköterskan har ett ansvar över patientsäkerhet och har en viktig funktion för det fallförebyggande arbetet. LÄS MER