Sökning: "D- och vård"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden D- och vård.

 1. 1. Tvångsvård av unga över 18 år med stöd av LVU - En analys av svensk lagstiftnings förenlighet med Europakonventionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Hallgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudregeln inom socialtjänsten är att vård ska ges genom frivilliga insatser. Genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga möjliggörs dock tvångsvård under vissa förutsättningar. Tvångsvård med stöd av LVU är först och främst en åtgärd som riktar sig till barn under 18 år. Emellertid anges i 1 § 3 st. LÄS MER

 2. 2. Att bry sig om sina elever : Empatiska förmågor och gymnasiebetyg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :empathy; high school students; IRI; teacher-student relationship; academic success; grades;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en bättre förståelse för vilken betydelse lärare har för sina elever. Detta gjordes med hjälp av Interpersonal Reactivity Index (IRI), en skala utvecklad av Davis (1980) för att multidimensionellt kunna mäta empati. LÄS MER

 3. 3. Alkoholkonsumtion, personlighet och känsla av sammanhang bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hampus Lännstrand; [2019]
  Nyckelord :alcohol consumption; Big Five; Sense of Coherence; university students;

  Sammanfattning : Tidigare forskning som undersökt relationen mellan alkoholkonsumtion, Big Five personlighetsfaktorerna samt känsla av sammanhang utfördes med fokus på riskbruk eller på populationer utanför Sverige. Därför testade denna studie samband mellan alkoholkonsumtion och (a) Big Five personlighetsfaktorerna, (b) KASAM, (c) utbildning samt demografiska variablerna (d) kön och ålder bland högskolestudenter i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Självvald inläggning inom den psykiatriska vården : En scoping study

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Gino Berg Ojeda; Ulrika Månsson; [2019]
  Nyckelord :empowerment; in-ward treatment; patient-controlled admission; psychiatry; egenmakt; psykiatri; självvald inläggning; slutenvård;

  Sammanfattning : Background: The psychiatric care has changed from an institutionalized care towards a more patient-centered care, were ideas such as autonomy and patient participation are raised. The model of Patient-controlled admission has been developed in line with the development. LÄS MER

 5. 5. Vårdande vid psykisk ohälsa : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Gyllhag; Ronja Jansson; [2018]
  Nyckelord :Communication; Literature review; Mental illness; Registered nurse; Relation; Kommunikation; Litteraturstudie; Psykisk ohälsa; Relation; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till patienter med psykisk ohälsa och patienter med psykisk ohälsa upplever att det är svårt att få god vård. Bristande kommunikation var en del som gjorde vårdandet sämre. Patienter upplever sig kränkta eller diskriminerade av vården. LÄS MER