Sökning: "D- operationssjuksköterska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden D- operationssjuksköterska.

  1. 1. Att inhämta information för att stärka patientsäkerheten-Operationssjuksköterskors berättelser : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Ann-Sofie Jansson; Karin Viberg; [2015]
    Nyckelord :information; patient safety; perioperative dialogue; operating room nurse; information; patientsäkerhet; perioperativ dialog; operationssjuksköterska;

    Sammanfattning : Introduktion:  Operationssjuksköterskors  arbete  är  svårdefinierat  och  komplext  där  huvudansvaret  ligger  på patientens perioperativa omvårdnad, medicintekniska produkter och instrumentvård. Operationssjuksköterskor är skyldiga att utföra patientsäker vård i samråd med patienten. LÄS MER