Sökning: "DBO"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet DBO.

 1. 1. Defined Benefit Obligations - A Quantitative Study of the Managerial Opportunism within the Accounting of Defined Benefit Obligations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anders Dahnér; Martin Hallgren; [2019-08-08]
  Nyckelord :Defined benefit pension plans; Defined benefit obligations; DBO; DBP; Discount rate incentives; Managerial opportunism; Managerial Discretion; IAS 19; Accounting for pension obligations; Opportunistic accounting choices;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Åldersskillnader i äktenskap och jämställdhet : En global analys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oskar Lindström; Hanna Möller-Nielsen; [2015]
  Nyckelord :Åldersskillnader; Äktenskap; Jämställdhet; Preferenser; Maktbalans; Könsroll; DBO-teori; Förenta Nationerna; FN; World Marriage Data 2012; Gender Inequality Index;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan länders genomsnittliga åldersskillnader i äktenskap och jämställdhet. Huvudhypotesen är därför att högre åldersskillnad i äktenskap kommer att vara förenad med lägre jämställdhet. LÄS MER

 3. 3. Hemtjänstens arbete hos äldre med alkoholproblematik : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Lena Norman Olsson; Erika Rosell; [2011]
  Nyckelord :elder; alcohol; home help; autonomy; äldre; alkohol; hemtjänst; självbestämmande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ur ett personalperspektiv undersöka och beskriva kunskapsläget i äldreomsorgsarbete inom hemtjänsten med brukare som har alkoholproblematik. Syftet belyses via följande frågeställningar; 1) Hur beskrivs arbete med vård och omsorg hos brukaren generellt i forskningen? 2) Hur påverkas brukarens självbestämmande och livskvalitet generellt vid behov av vård och omsorg från äldreomsorgen? 3) Hur beskrivs arbete med vård och omsorg hos brukaren med alkoholproblematik i forskningen? 4) Hur påverkas brukarens självbestämmande och livskvalitet generellt vid behov av vård och omsorg från äldreomsorgen om brukaren har alkoholproblematik? För att besvara frågeställningarna valdes selektiv kunskapsöversikt som består av 11 utvalda primärdokument. LÄS MER

 4. 4. Regeringens transportinfrastruktursatsningar : En studie av tågtrafikens utrymme i regeringsanslagen för transportsektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Elsa Levinson; [2009]
  Nyckelord :Transportsektorn; Tågtrafik; Regeringsanslag; Infrastrukturproposition;

  Sammanfattning : In the government's bill on infrastructure for 2010-2021, the government presents that road investments should be prioritized before investments in the railway. The grants for operation and maintenance of the railways are much higher then in the last government's bill. LÄS MER