Sökning: "DBT"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet DBT.

 1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 2. 2. Förändringar i internaliserande- och externaliserande problem hos ungdomar efter Intensiv Kontextuell Behandling av självskada (IKB) : En pretest-postteststudie med 25 deltagare inom barn- och ungdomspsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Therése Falkdalen; David Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internaliserande- och externaliserande problem som självskadande- och normbrytande beteende hos barn och unga innebär lidande för de drabbade och deras anhöriga. Effekten av interventioner har ofta visats vara blygsam och varierande. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla gemenskap vid relationell ovisshet och emotionell instabilitet:En kvalitativ studie om upplevelsen av gruppsammanhållning för patienter i dialektiskbeteendeterapi med borderline personlighetssyndrom

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alex Jönsson; Martin Thunell; [2021]
  Nyckelord :Dialektisk beteendeterapi; Borderline personlighetssyndrom; gruppsammanhållning; induktiv tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av gruppsammanhållning idialektisk beteendeterapi vid behandling av borderline personlighetssyndrom. Utifrån dettasyfte formulerades frågeställningarna: Hur beskriver BPS-patienter sin upplevelse avgruppsammanhållning vid dialektisk beteendeterapi som behandlingsmetod vid borderlinepersonlighetssyndrom? Vilka teman uppstår vid beskrivning av upplevelsen? Vilket kärntemakan användas för att förstå gruppsammanhållning utifrån patientperspektivet?Nio deltagare rekryterades och intervjuades angående deras erfarenheter avgruppsammanhållning i DBT-grupper och intervjuerna analyserades med induktiv tematiskanalys. LÄS MER

 4. 4. Skam i terapirummet : Kliniska och privata erfarenheter hos DBT-behandlare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Bodil Huljegård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning har visat att skam är en viktig transdiagnostisk faktor i psykisk ohälsa, samt att skam påverkar hur vi agerar i terapisituationer och i handledning. Denna studies syfte var att utforska hur kliniskt verksamma behandlare förhåller sig till skam. Metoden som använts är samtalande intervjuer utifrån Grounded Theory. LÄS MER

 5. 5. eHälsa som stöd för att förbättra kostvanor hos patienter med hypertoni : En digital interventionsstudie med DASH-kost

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elinor Medhammar; [2021]
  Nyckelord :Hypertension; DASH-diet; nutrition; ehealth; telemedicine; home blood pressure monitoring.; Hypertoni; DASH-kost; nutrition; eHälsa; Telemedicin; hemblodtrycksmätning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) är en väletablerad icke-farmakologisk behandling vid hypertoni men används sällan inom traditionell hälso-och sjukvård på grund av tids- och resursbrist. Digitala metoder kan vara bättre lämpade för att ge långsiktigt stöd. LÄS MER