Sökning: "DIVA högläsning"

Visar resultat 1 - 5 av 993 uppsatser innehållade orden DIVA högläsning.

 1. 1. Barnbok- att stötta upp ett bordsben eller ett boksamtal? : En kvalitativstudie kring hur förskollärare arbetar med boksamtal och medvetna val av litteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Käll; Mathilda Sund; [2022]
  Nyckelord :Dialogisk högläsning; Boksamtal i förskolan; Sociokulturell; Observation; Intervju;

  Sammanfattning : Det är vida belagt att boksamtal under högläsning gynnar barns språkutveckling och bidrar till utökat ordförråd. Syftet med denna undersökning är att se om boksamtal praktiseras under läsvilan inom förskolan samt hur förskollärarna upplever att de arbetar med boksamtal. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla läsförståelse : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om läsförståelse och läsförståelseundervisning i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fanny Wixtröm; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension strategies; reading aloud; text talk; equitable teaching.; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; högläsning; textsamtal; likvärdig undervisning.;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en komplex färdighet beroende av flera samspelande förmågor. Lärares uppfattningar om hur läsförståelseundervisning kan utformas i praktiken i relation till elevers olika utvecklingsstadier är en avgörande faktor för elevers läsförståelseutveckling (Jönsson, 2007). LÄS MER

 3. 3. Högläsningens möjliga effekt på lågstadieelevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Hjort; Amanda Karlsson; Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Lärare; Lågstadieelev; Effekt;

  Sammanfattning : Litteraturstudien syftar till att sammanställa aktuell forskning om högläsningens möjliga inverkan på lågstadieelevers språkutveckling. I kursplanen i svenska framträder språket som ett betydande verktyg för att lära men även för att senare kunna verka i samhället vilket motiverar ett aktivt arbete med elevers språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Appen Polyglutt i förskolan : En studie om hur förskollärare arbetar med Polyglutt för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Linn Byström Borgstrand; Matilda Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Children s language development; Digital literacy; Polyglutt; Preschool; Reading aloud.; Barns språkutveckling; Digital kompetens; Förskola; Högläsning; Polyglutt.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om arbetet med appen Polyglutt vid högläsning för att främja barns språkutveckling. Förskollärarnas reflektioner kring användandet av Polyglutt och fysiska böcker studeras också. LÄS MER

 5. 5. Att möta olika karaktärer : En studie om förskoleklass- och lågstadieläraresreflektioner om högläsning och genus, samt hurgenus konstrueras i deras valda högläsningsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Landgren Lindholm; Felicia Piekut Johansson; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; genus; lärarnas val; skönlitterära barnböcker;

  Sammanfattning : This study aims to examine teachers’ reflections on reading aloud and how social gender isportrayed in the fictional books they chose. Furthermore, the study intends to examine howthe teachers’ reflections relate to the books’ social gender descriptions. The methods used inthis study are semi-structured interviews and text analysis. LÄS MER