Sökning: "DPSIR-modellen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet DPSIR-modellen.

 1. 1. Hållbar Utveckling vid Planering av Hamnstruktur för Stockholmsregionens Oljeförsörjning : Fallstudie Loudden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi (flyttat 20130630)

  Författare :Åsa Larsson; [2007]
  Nyckelord :Loudden; Stockholms oljeförsörjning; hamnplanering; hållbar utveckling; DPSIR-modellen;

  Sammanfattning : Coastman (Coastal Zone Management in the Baltic Sea Region) är ett internationellt INTERREG III B projekt och drivs av avdelningen för Industriell Ekologi på KTH tillsammans med Stockholms Stadsbyggnadskontor och ett antal universitet/kommuner runt Östersjön. Projektet innebär att värdera erfarenheter och metoder för kustzons planering där olika intressekonflikter finns kring såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. LÄS MER

 2. 2. Att mäta måluppfyllelse med hjälp av miljöindikatorer -En studie av regionalt uppföljningsarbete gällande miljömålet Ingen övergödning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Carin Lindgren; [2005]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Utvärdering; måluppfyllelse; miljömål; miljöindikatorer; regional nivå; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Problemet med övergödning har länge varit uppmärksammat i Sverige. De åtgärder som har satts in för att minska problemet har inte fungerat tillfredsställande och därför är det extra viktigt att följa upp och utvärdera målet Ingen övergödning. LÄS MER