Sökning: "Dafina Blakaj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dafina Blakaj.

  1. 1. "Det är ju viktigt att skapa relationer" : Förskollärares resonemang kring flerspråkiga barns anknytning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Dafina Blakaj; Susanne Hansson; [2019]
    Nyckelord :Flerspråkighet; flerspråkiga barn; relation; anknytning; förstaspråk; andraspråk; förskollärare; gruppstorlek; kommunikation; vårdnadshavare; socialkonstruktionism; diskurspsykologi; fokusgruppssamtal;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks anknytning relaterat till flerspråkighet då vi har upplevt att det är svårt för förskollärare att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen då kommunikationen inte fungerar. Forskning belyser att det är viktigt för barn att ha en trygg relation till pedagogerna och att en bra kommunikation dem emellan kan dämpa faktorer som gör att dessa barn inte lyckas så bra socialt och kunskapsmässigt. LÄS MER