Sökning: "Dagens Ojala"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dagens Ojala.

  1. 1. Goodwillredovisningens värderelevans: avskrivning eller nedskrivningstest? : En studie om avskrivning eller nedskrivning av goodwill är mer värderelevant hos svenska börsnoterade företag under perioden 2005-2012

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Eizyk; Arvid Hallén; [2014]
    Nyckelord :goodwill; värderelevans; nedskrivningar; avskrivningar;

    Sammanfattning : Bakgrund: År 2005 infördes IFRS i EU:s medlemsländer och goodwill redovisas sedan dess i enlighet med IAS 36 och IFRS 3. Den nya regleringen innebär att företag inte längre ska utföra avskrivningar på goodwill, utan de ska istället varje år, eller oftare om nödvändigt, genomföra ett nedskrivningstest mot verkligt värde. LÄS MER