Sökning: "Dagens Palmquist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dagens Palmquist.

 1. 1. Waste of money, or money of waste? Ekonomisk lönsamhet vid insamling av returmaterial.

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Anna Palmquist; Sebastian Gersér; [2016]
  Nyckelord :Circular economy; Closed-loop supply chain CLSC ; Nudging; Recycling material; Cirkulärekonomi; Closed-loop supply chain CLSC ; nudging; returmaterial;

  Sammanfattning : Den ökade konsumtionen i dagens samhälle leder till en större efterfrågan på nya råvaror. Samtidigt är jordens resurser begränsade och råvarupriserna höjs i samband med att resurserna håller på att ta slut. LÄS MER

 2. 2. "LEDARE - MAN" : manliga chefers syn på ledarskap relaterat till kön och vertikal könssegregering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Pia Palmquist; [2010]
  Nyckelord :ledarskap; könsstereotyper; könssegregering;

  Sammanfattning : Det råder en ojämn uppdelning av män och kvinnor inom arbetslivets ledande poster, vilket till stor del kan härledas till könsstereotyperna. I majoriteten av fallen är det männen som har makten inom näringslivet, så även makten att förändra denna obalans. LÄS MER

 3. 3. Mätning och utvärdering av intellektuellt kapital inom aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Marcus Gunnarsson; Olof Palmquist; [2006]
  Nyckelord :Intellektuellt kapital; Humankapital; Strukturkapital; Kundkapital; Immateriella tillgångar; Soliditet; Likviditet; Lönsamhet; P E-tal; PEG-tal; P S-tal;

  Sammanfattning : Organisation/Organisation Författare/AuthorsVäxjö Universitet Marcus GunnarssonEkonomihögskolan Olof PalmquistVäxjö UniversitySchool of Management and EconomicsDokumenttyp/Type of document Handledare/TutorExamensarbete/ Diplomawork Stig Malm Examinator/ExaminerRolf G LarssonTitel och undertitel/Title and subtitleMätning och utvärdering av intellektuellt kapital inom aktiemarknaden/ Measurement and evaluation of intellectual capital within the stock marketSammanfattningBakgrund: I dagens hårda konkurrens i samhället går trenden mot en informations- och kunskapsbaserad ekonomi där kunskapsföretagen blir fler och fler. Den största tillgången i företagen är de anställda och deras kompetens. LÄS MER