Sökning: "Daglig verksamhet meningsfullhet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Daglig verksamhet meningsfullhet.

 1. 1. Meningsfull kunskap : en intervjustudie med utgångspunkt i det individuella programmet på en gymnasiesärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Martin Sundell; [2019]
  Nyckelord :Knowledge; meaningfulness; abilities; special needs upper secondary school; future; pursuits; aspirations; employment; Kunskap; meningsfullhet; förmågor; gymnasiesärskola; framtid; sysselsättning; aspirationer; anställning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera och bidra med nya insikter om vad som är meningsfull kunskap för eleverna på en gymnasiesärskolas individuella program. Anledningen till att jag vill undersöka detta är att jag i mitt arbete inom denna skolform nästan dagligen möter ett dilemma i frågan om vad som är det viktigaste för den enskilda eleven att lära sig för att ha de bästa förutsättningarna i sitt framtida vuxenliv. LÄS MER

 2. 2. Intellektuell gemenskap : En studie om fysisk aktivitet i grupp på daglig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Lager; Ida Juvas Sjöström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet är att undersöka vilka förutsättningar som påverkar deltagande i fysisk aktivitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning som går på daglig verksamhet. Vilka faktorer främjar till deltagandet i fysisk aktivitet? Vilka faktorer hindrar till deltagandet i fysisk aktivitet? Vad är upplevelsen av organiserad gruppträning? Metod En kvalitativ design med intervju som valdes som undersökningsmetod. LÄS MER

 3. 3. ”Här blir man bemött som den person man är” : Daglig verksamhet ur ett deltagarperspektiv med fokus på KASAM och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Boel Hansson; Jennie Gelineo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att skildra daglig verksamhet enligt LSS ur ett deltagarperspektiv. Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer med nio deltagare i daglig verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Mina åsikter är precis lika viktiga som alla andras. : En kvalitativ studie om deltagares upplevelser inom daglig verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Annie Bäckevik; Emelie Linnarsson; [2014]
  Nyckelord :Disabilities; daily activities; working life; inclusion; belonging; empowerment; Funktionsnedsättningar; daglig verksamhet; arbetsliv; delaktighet; tillhörighet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Valet av daglig verksamhet som undersökningsområde gjordes då vi ville undersöka hur personer med funktionsnedsättning upplever sin arbetssituation. Empowerment som perspektiv kändes passande i studien då många av de teoretiska begrepp vi ville använda oss av förekommer inom empowerment. LÄS MER

 5. 5. Att få ett riktigt jobb : En studie om att nå anställning på den reguljära arbetsmarknaden utifrån arbetstagares med funktionsnedsättning, arbetskonsulenters och arbetsgivares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marie Holmbom; [2014]
  Nyckelord :lindrig utvecklingsstörning; autism; Supported Emplyment; disciplinering; stigmatisering; känsla av sammanhang; Individuellt Stöd till Arbete; hermeneutik;

  Sammanfattning : Många människor lever med en funktionsnedsättning som upplevs inverka negativt på arbetsförmågan. Arbete ses som ett medel för att uppnå normalisering. LÄS MER