Sökning: "Dagvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade ordet Dagvatten.

 1. 1. Kartläggning av dagvattenutlopp som mynnar i Fyrisån och dess påverkan på vattenkvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ted Fahlgren; Jack Hellström; Johan Sundqvist Hallingström; [2021]
  Nyckelord :stormwater; Fyrisån; conductivity; nitrate levels; turbidity; dagvatten; Fyrisån; konduktivitet; nitratnivåer; turbiditet;

  Sammanfattning : Dagvatten härstammar från nederbörd och ibland en del grundvatten, när regn faller på hårda ytor ökar sannolikheten för ytavrinning med högt flöde och med det vattnet kan föroreningar följa med som hamnar i recipienten eftersom generellt så renas inte dagvatten när det rinner i ledningar, vattendrag eller diken vidare till recipient. När regn faller på ytor med vegetation så blir det lägre flöde, då en del vatten stannar på växter eller blir upptagna av rötter samt infiltreras av jorden. LÄS MER

 2. 2. Metal Removal Efficiency of Five Filter Media Intended for use in Road Stormwater Treatment Facilities

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; Metal removal efficiency; Filter media; Dagvatten; Metallavskiljningskapacitet; Filtermaterial;

  Sammanfattning : Roads, buildings, vehicles, and human activities cause spreading of pollutants, which partly end up in stormwater. The pollutant load contains solid particles of various size, hydrocarbons, organics, metals, nutrients, and microorganisms, which can have negative effects on water quality of surface-, coastal- and ground waters. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenfördröjning inom två kvarter och omkringliggande allmän platsmark i Täby Park : Flödesmätning, modellering och utvärdering av fördröjningsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sandra Zaff; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; detention; rain garden; green roof; rational method; Storm and Sanitary Analysis; Dagvatten; fördröjning; regnbäddar; gröna tak; rationella metoden; Storm and Sanitary Analysis;

  Sammanfattning : När samhällen byggs ut och mer genomsläpplig naturmark ersätts av hårdgjorda ytor ökar också mängden dagvatten. Dagvatten är regn eller smältvatten från snö och is som rinner av ytor så som tak, vägar och andra hårda ytor som skapats av människor. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av turbiditet och föroreningars sammansättning i urbana vatten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Ahlström; [2021]
  Nyckelord :Turbidity; phosphorus; metals; PAH:s; stormwater; dissolved pollutants; particulate bounded pollutants; water quality; Turbiditet; fosfor; metaller; PAH:er; dagvatten; löst fas; partikulär fas; vattenkvalité;

  Sammanfattning : Stormwater is water that originates from snow or rainfall and that cannot naturally infiltrate the soil. When stormwater flows from hard surfaces it can transport different pollutants to watercourses. By measuring turbidity continuously and using the relationship between turbidity and pollutants the pollutant levels can be estimated. LÄS MER

 5. 5. Återvunnet avloppsvatten, dagvatten eller dricksvatten för bevattning? : En multikriterieanalys över alternativa vattenkällor för bevattning hos Malmö Burlöv Golfklubb

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sara Värnqvist; [2021]
  Nyckelord :Recycled wastewater; reclaimed wastewater; water reuse; irrigation systems; stormwater irrigation; alternative irrigation; multi criteria analysis; renat avloppsvatten; återvunnet vatten; bevattningssystem; bevattning med dagvatten; alternativ bevattning; multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Förändrade förhållanden följer de allt mer påtagliga klimatförändringarna. Stora delar av samhällen är beroende av tillgång på rent vatten vilket tvingar länder till klimatanpassning. I Sverige lider många regioner av vattenbrist medan andra har tillgång en större mängd vatten. LÄS MER