Sökning: "Dagvattenmagasin"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Dagvattenmagasin.

 1. 1. Kompakta öppna dagvattenlösningar i urban miljö - Skyfallshantering i området Husensjö i Helsingborgs stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Johannes Haeggblom; Jonas Hallerth; [2016]
  Nyckelord :permeabla markytor; gröna tak; svackdiken; regnbäddar; öppna dagvattenlösningar; dagvatten; GIS; MIKE 21; skyfall; skyfallsmodellering; dagvattenmagasin; Helsingborg; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bostadsområdet Husensjö i Helsingborgs stad är ett av flera områden som troligtvis kommer att genomgå en förtätning till följd av befolkningsökningen i staden. Området har ett utsatt läge då det ligger i en naturlig lågpunkt och därmed tar emot stora mängder avrinning från det kringliggande avrinningsområdet samtidigt som vattnet inte kan ledas ut på annat sätt än via ledningsnätet. LÄS MER

 2. 2. Uppföljning av dagvattenmagasin på Lärkgatan i Växjö stad. : Monitoring of storm water management on Lärkgatan in Växjö city.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

  Författare :Patrik Karlsson; Magnus Freidh; [2013]
  Nyckelord :Dagvattenmagasin; dagvatten; miljö; LOD; översvämning; dämning; underjordiskt magasin.;

  Sammanfattning : Dagvattenmagasin byggs för att fördröja och avlasta ledningssystemet dådagvattenmängderna i dem är stora för att sedan leda tillbaka vattnet i ledningssystemetnär vattenmängderna har sjunkit. Examensarbetet syftar till att undersöka och analysera vad som behövs göras för attanvända ett dagvattenmagsinet som är dimensionerat för tioårsregn redan vid femårs- ochtvåårsregn. LÄS MER