Sökning: "Daiana Lungu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daiana Lungu.

 1. 1. Extra anpassningar i högstadielärares matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Daiana Lungu; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; matematik; matematikdidaktik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka olika typer av extra anpassningar som erfarna högstadielärare använder för elever i matematiksvårigheter. Studiens frågeställningar är: Vilken uppfattning har högstadielärare i matematik om extra anpassningar? Vilka extra anpassningar använder högstadielärare i matematikundervisningen? Hur stödjer de valda extra anpassningarna eleverna i matematiksvårigheter? Metod: Studien har en kvalitativ ansats, som omfattas av en semistrukturerad och personlig intervju med två matematiklärare, samt lektionsobservationer. LÄS MER

 2. 2. Läromedelsanvändning i gymnasielärares matematikundervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Daiana Lungu; [2017]
  Nyckelord :gymnasieskolan; lärobok; läromedel; matematik; matematiklärare; undervisning;

  Sammanfattning : This thesis is about the use of textbooks and alternative teaching material in the mathematics teaching in high school. The study focuses on teaching and learning material, discusses in what way they meet the teaching purposes, and what factors are influencing the choice of textbooks and teaching material. LÄS MER