Sökning: "Dajana Sabljak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dajana Sabljak.

  1. 1. En väntan i väntrummet, väntan på beslut och bristande budbärare : Makten mellan Migrationsverket och ensamkommande flyktingbarn

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Rebecca Johansson; Dajana Sabljak; [2016]
    Nyckelord :Unaccompanied minors; power.; Ensamkommande flyktingbarn; bemötande; makt;

    Sammanfattning : Denna c-uppsats syftar att genom kvalitativ metod undersöka hur ensamkommande flyktingbarn upplever sig bli bemötta från Migrationsverket ur ett maktperspektiv. Till grund för denna uppsats ligger fyra intervjuer som analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, tidigare forskning och maktperspektiv. LÄS MER