Sökning: "Dajana markovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dajana markovic.

  1. 1. Att som kvinna leva med ALS i det palliativa vårdförloppet : En litteraturstudie baserad på patografier

    M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Sara Räsänen; Dajana Markovic; [2018]
    Nyckelord :ALS; amyotrofisk lateralskleros; kvalitativ innehållsanalys; kvinna; palliativ; patografier; upplevelse.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en ovanlig diagnos med förekomst i hela världen. Varje år insjuknar 220–225 personer i ALS i Sverige. Amyotrofisk lateralskleros är en neurologisk sjukdom som det än idag inte finns något botemedel mot. LÄS MER