Sökning: "Dalal Haciy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dalal Haciy.

 1. 1. Branschtillhörighet och dess betydelse vid redovisning- En komparativ undersökning av goodwill i två olika branscher

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dalal Haciy; Frida Olofsson; Madelene Norbo; [2018]
  Nyckelord :Goodwill; Kassagenererande enheter; Redovisning; IFRS; Nedskrivning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Branschtillhörighet och dess betydelse vid redovisning - En komparativ undersökning av goodwill i två olika branscher Seminariedatum: 2018-05-31 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå i, 15 HP Författare: Dalal Haciy, Madelene Norbo och Frida Olofsson Handledare: Peter W Jönsson Fem nyckelord: Goodwill, Kassagenererande enheter, Redovisning, IFRS och Nedskrivning. Syfte: Syftet är att undersöka vilken roll branschtillhörighet spelar vid redovisning av goodwill med utgångspunkt i nedskrivningar och kassagenererande enheter samt påvisa varför skillnader uppkommer mellan branscher trots samma regelverk. LÄS MER

 2. 2. Revisorns skadeståndsansvar - Om kausalitetsbedömningen vid revisorns externa skadeståndsansvar enligt ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Dalal Haciy; [2018]
  Nyckelord :Revisorns skadeståndsansvar; BDO-domen; kausalitetsprövning; normskyddsläran; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En revisor har till uppgift att granska aktiebolagets redovisning och bolagsledningens förvaltning enligt 9 kap. 3 § ABL. Den ekonomiska informationen som bolagen ställer ut för tänkbara intressenter i samhället är avgörande för ett fungerande näringsliv. LÄS MER