Sökning: "Damir Skajko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Damir Skajko.

  1. 1. Att bygga sin omgivning - Östersunds identitetsskapande och självpresentation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Linnéa Johansson; Damir Skajko; [2019-05-16]
    Nyckelord :Östersund; democracy; history; urban development; marketing; demokrati; historia; stadsutveckling; marknadsföring;

    Sammanfattning : Målet med vår kandidatuppsats är att ge läsaren en inblick i Östersunds arbete med stadsutveckling och om kommunen förhåller sig till arbetet på ett demokratiskt och välfärdsinriktat sätt eller ej, samt hur staden förhåller sig till sin historia. Vår centrala forskningsfråga behandlar vilken identitet staden har skapat sig genom sin marknadsföring. LÄS MER