Sökning: "Dan Fransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dan Fransson.

  1. 1. Neuromuskulär återhämtning efter matchspel hos professionella fotbollsspelare

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Dan Fransson; [2013]
    Nyckelord :Trötthet; Återhämtning; Hoppförmåga; Muskelenzymer; Muskelömhet; Fotboll;

    Sammanfattning : During football games neuromuscular fatigue occuring following eccentric movements such as sprint, jump and run that occur during games. To avoid injury, overtraining and performance decreases, it is important to know when players are recovered. LÄS MER