Sökning: "Dan Fridh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dan Fridh.

  1. 1. Lärares uppfattningar om utomhuspedagogik : En intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Robin Fridh; Dan Elfwing; [2014]
    Nyckelord :Utomhuspedagogik; Utomhusmiljö; Elever; Lärande; Komplement;

    Sammanfattning : Elever lär på olika sätt och läraren måste därför tillämpa varierande inlärningsmetoder som möjliggör för eleverna att uppnå målen i läroplanen. Utomhuspedagogik kan vara en alternativ inlärningsmetod, för att få en varierad undervisning. LÄS MER