Sökning: "Dan Hemming Gustafsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dan Hemming Gustafsson.

  1. 1. Vad är demokrati? : En textanalytisk studie av läroböcker i samhällskunskap A

    M1-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

    Författare :Erik Säretun; Dan Hemming Gustafsson; [2011]
    Nyckelord :Läroböcker; demokrati; demokratiteori; textanalys; komparativ analys; hermeneutik.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER