Sökning: "Dan Johan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Dan Johan.

 1. 1. Leder högre kapitalkram till lägre avkastning? : En kvantitativ studie om regleringar och avkastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Lewander; Dan Hjälte; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Nämen såhär ... X, vem bryr sig?" - en diskursanalytisk studie av elevers uppfattningar kring sina IG/F

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Dan Emilsson; Johan Sigvardsson; [2014-02-20]
  Nyckelord :betyg; bedömning; IG; F; motivation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka om elever med IG/F reflekterar över sina betyg och hur de i så fall förklarar dem. Teori: I uppsatsen används diskursanalys som forskningsansats med speciellt fokus på diskurspsykologi vilket är den ansats arbetet huvudsakligen utgår från. LÄS MER

 3. 3. Frihet i handläggningsarbetet? : En studie om handläggarnas handlingsutrymme vid beslut i sjukförsäkringsärenden på Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Kristina Larsson; Dan Strömberg; [2012]
  Nyckelord :Decision; management; framework; internal policies; medical certificates; initiative; customer; Beslut; handläggning; ramlagar; intern policy; läkarintyg; egna initiativ; kund;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats var att få en djupare insikt i och kunskap om hur de människor som arbetar med försäkringsärenden på Försäkringskassan upplever och ser på sitt arbete. Våra frågeställningar söker svaret på hur handläggarna uppfattar sina möjligheter till egna initiativ i handläggningsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Utredning av ekonomiska och tekniska förutsättningar för värmelagring i Gävles bergrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Johan Enström; Dan Björsell; [2008]
  Nyckelord :värmelager; bergrum; fjärrvärme;

  Sammanfattning : I Gävle finns det ett väl uppbyggt fjärrvärmenät som mestadels förses med värme från ett biokraftvärmeverk och spillvärme från en pappersfabrik. Under sommaren finns det ett överskott av spillvärme med följden att biokraftvärmeverket inte är i drift under denna period. LÄS MER

 5. 5. Hedgefonder : Hur kan dess risker och möjligheter förmedlas

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Caneman; Dan Enstedt; Johan Degala; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We have in this essay studied the Swedish Hedge Fund Market available for the average Swedish private investor. We have closely looked at the risk measurements that are applicable on the evaluation of Hedge Funds today, and furthermore studied how they are communicated and what they actually contribute with in terms of risk and yield. LÄS MER