Sökning: "Dan Lillrank"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dan Lillrank.

  1. 1. Registration algorithms formatching laser scans in robotics application

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Dan Lillrank; [2018]
    Nyckelord :ICP;

    Sammanfattning : In this study, we compare different variations of the Iterative ClosestPoint (ICP) algorithm for the purpose of matching laser scans generatedby an indoor robot. The study is mainly focused on investigating maxi-mum difference in the viewpoint the algorithms can handle, and if it canbe used for robot-pose estimation by matching laser scan data generatedat different positions in a home. LÄS MER