Sökning: "Dan Sjökvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dan Sjökvist.

  1. 1. Riskkommunikationens komplexitet : En kvalitativ studie med fokus på invånares riskuppfattning i relation till en kommuns arbete med kommunikation

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Filip Mauritzson; Dan Sjökvist; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER