Sökning: "Danial Ornina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Danial Ornina.

  1. 1. Högläsning – En förtäckt rast eller ett lärtillfälle? : En kvalitativ studie om hur sju lärare i årskurs 1 använder högläsning i undervisningen.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Danial Ornina; Gashi Arbenita; [2022]
    Nyckelord :högläsning; interaktion; språk; lässtrategier; boksamtal;

    Sammanfattning : I den här studien undersöks hur sju lärare i årskurs 1 arbetar med högläsning i klassrummet. Syftet med studien är att undersöka och få en större förståelse för högläsningens rolli lärarnas undervisning utifrån deras erfarenheter och argument för de didaktiska val degör. LÄS MER