Sökning: "Daniel Åhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Åhlin.

  1. 1. Att förebygga förändringsmotstånd i en organisation i samband med IT-implementation

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

    Författare :Daniel Åhlin; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En stor utmaning för många organisationer och företag i samband med implementation av informationssystem är förändringsmotstånd. Förändringsmotstånd kan bli problematiskt ur en organisatorisk synvinkel om det oppositionella beteendet leder till minskad effektivitet och produktivitet. LÄS MER