Sökning: "Daniel Abelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Abelin.

  1. 1. Arbetsrelationen i aktivitetsbaserade kontorslandskap. En kvalitativ studie i hur dynamiken mellan chef och medarbetare har förändrats i övergången från cellkontor till aktivitetsbaserat kontorslandskap

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Abelin; Faida Tchaefa; [2022-02-16]
    Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontorslandskap; arbetsmiljö; Ledarskap; chef- och medarbetarerelation; kvalitativ studie;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att får en insyn till hur dynamiken mellan chef och medarbetare förändras när ett företag går från cellkontor till aktivitetsbaserade kontorslandskap. Vi utförde både observationer och intervjuer på tre olika organisatoriskt självständiga dotterbolag inom en svensk koncern med internationell verksamhet. LÄS MER