Sökning: "Daniel Altin och Caroline Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Altin och Caroline Larsson.

  1. 1. Big Bath Accounting : Kan fenomenets existens styrkas?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Daniel Altin; Caroline Larsson; [2010]
    Nyckelord :Big Bath; Big Bath Accounting; earnings management; creative accounting; vinstmanipulering; avsättning; nedskrivning; VD byte; designad redovisning; bonus;

    Sammanfattning : Samtliga företag ska varje år upprätta en årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att tillgodose investerare och till viss del långivare med information. LÄS MER