Sökning: "Daniel Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Daniel Berggren.

 1. 1. ”Det är inte lätt att hitta nya kompisar när man blir äldre”. En kvalitativ studie av äldre träffpunktsbesökares upplevelser av verksamheten och vardagslivet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Daniel Berggren; Anna Allard; [2020-06-02]
  Nyckelord :personer över 65 år; träffpunktsverksamheter för äldre; KASAM; gemenskap; det goda åldrandet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom en kvalitativ metod, undersöka upplevelser av meningsfullhet och gemenskap hos besökare på två träffpunkter på Hisingen i Göteborgs stad vilka riktar sig mot äldre över 65 år. Studien undersökte också besökarnas upplevelser av vad träffpunkternas verksamhet tillförde dem i vardagslivet. LÄS MER

 2. 2. Hur vanligt är uppdelning av kön i idrott och hälsa undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Victor Johansson; Daniel Berggren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hammarö ryttarförening - En framtid med möjligheter : Ett styrdokument för utveckling av Hammarö ryttarförenings verksamhet och anläggning

  M1-uppsats,

  Författare :Ahmedin Celik; Daniel Berggren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hammarö ryttarförening (HRF) driver en ridskola och har uthyrning av stallplatser tillprivatpersoner och deras anläggning ligger i Torp i Hammarö kommun. HRF påbörjadehösten 2012 ett arbete vars syfte var att säkerställa att organisation och anläggning bedrivs ilinje med föreningens verksamhetsidé, mål och visioner. LÄS MER

 4. 4. Det aktiva samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör : En intervjubaserad fältundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Daniel Berggren; Richard Morge; [2012]
  Nyckelord :Cooperation; Contractor; Sub contractor; Foreman; Supervisor; Construction industry; Theme; Responsible on site; JM Entreprenad AB; Problems.; Samarbete; Huvudentreprenör; Underentrep renör; Platschef; Arbetsledare; Byggbranschen; Teman; Ansvarig på plats; JM Entreprenad AB; Problem.;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks vilka problem det finns i samarbetet mellan JM Entreprenad AB och dess underentreprenörer. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer med arbetsledare och platschefer, från både underentreprenörer och JM Entrepren ad AB, har vi fått synpunkter på vilka dessa problem är, vad konsekvenserna blir och eventuella lösningar på problemen. LÄS MER

 5. 5. Mutation analysis for identification of a candidate tumor suppressor gene in midgut carcinoids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Daniel Moreno Berggren; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER