Sökning: "Daniel Boy"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Daniel Boy.

 1. 1. Samuel Fahlberg "Liv och vetenskap på den Svenska kolonin S:t Barthelemy"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Strömberg; [2009]
  Nyckelord :Samuel Fahlberg; Carl von Linné; Elektricitet; Medicin; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : My intention with this paper is to describe and discuss the change in natural science from enlightentment to the romantic period in the context of Sweden also the legacy after Carl Von Linné and the detainment of Linnés ideas of nature outside the Swedish borders. I have used the common method of history of ideas, since describe ideas in their own context. LÄS MER

 2. 2. ”Inom den här fyrkanten ska vi jobba” : En studie om hur fyra tränare inom ungdomsfotbollen ser på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas F. Bauducco; Daniel Lundbohm; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien har som ändamål att undersöka synen på ledarskap hos fyra tränare verksamma inom svensk ungdomsfotboll. Vi har använt oss av följande frågeställningar: • Vilken syn har de fyra tränarna på begreppet ledarskap? • Vilka motiv ligger bakom tränarnas ledaruppdrag? • Hur värderar tränarna sin ledaruppgift? Metod Studien bygger på djupintervjuer med fyra ungdomstränare från en av Sveriges största fotbollsföreningar hemmahörande i en av Sveriges största städer. LÄS MER

 3. 3. Daniel- en pojke med DAMP

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Helene Aröd; [2000]
  Nyckelord :Education; DAMP; ADHD; läkepedagogik; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa förståelse för barn med DAMP/ADHD och allmänt belysa deras problematik. Idag räknar man med att det finns minst ett barn i varje klass som har DAMP/ADHD i våra skolor. För att hjälpa barnen krävs det kunskap om deras handikapp. LÄS MER