Sökning: "Daniel Carlbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Carlbom.

  1. 1. "En kompisteckning. För det är en teckning man gör tillsammans med sina kompisar" : En studie om social hållbarhet i en postmodern förskola

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

    Författare :Daniel Carlbom; Jennie Carlbom; [2022]
    Nyckelord :Democracy; Preschool; Relations; Social sustainability; Demokrati; Förskola; Relationer; Social hållbarhet;

    Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur barn i en postmodern förskola samspelar och använder sig av olika material för att etablera en social hållbarhet. Vi börjar med att förklara begreppet hållbar utveckling, samt hur den ekologiska, ekonomiska och sociala aspekten av hållbar utveckling hör ihop. LÄS MER