Sökning: "Daniel Händestam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Händestam.

  1. 1. “Möjligheten att rädda världen. Det är motivet.” En studie om anställdas motivation till att arbeta mot en cirkulär ekonomi

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Händestam; Linn Sandgren; [2019-06-20]
    Nyckelord :Cirkulär Ekonomi; Hållbarhet; Miljö; Motivation; Anställda;

    Sammanfattning : Bakgrund: Vår nuvarande linjära ekonomi är inte hållbar och kommer inte fungera i en världsom växer snabbare än någonsin, med större konsumtionsbehov än tidigare. Genom att byta utvår linjärekonomiska modell, till en cirkulär ekonomi, skulle det minimera de negativaeffekterna som dagens ekonomi har på miljön och dess resurser. LÄS MER