Sökning: "Daniel Jägerman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Jägerman.

  1. 1. Musik i skolan - Mål eller medel? En studie av sex pedagogers funderingar kring musik och lärande

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Daniel Jägerman; Per Östberg; [2010]
    Nyckelord :Musik; Lärande;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att i två skolor undersöka hur sex pedagoger använder musik och funderar kring musikens roll i skolan och huvudfrågeställningen är: hur kan musik användas pedagogiskt för att stimulera estetiska såväl som utomestetiska lärandeprocesser? Mycket av litteraturen och forskningen pekar på tydliga samband mellan musik och inlärning där musiken både direkt och indirekt förstärker förmågor hos eleverna. I litteraturen pågår en debatt kring huruvida vi ska motivera musiken i skolan med dess förmåga att förstärka utomestetiska läroprocesser, eller dess rent estetiska kvalitéer. LÄS MER