Sökning: "Daniel Lindbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Lindbom.

  1. 1. Rollspel i radioprogrammet Radiopsykologen : En samtalsanalytisk studie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

    Författare :Daniel Lindbom; [2018]
    Nyckelord :CA; conversation analysis; rollspel; radio; Radiopsykologen; rådgivning; asymmetri; CA;

    Sammanfattning : Bakgrund: Rollspel är ett återkommande inslag i övningar inom arbetslivet och specifikt kommunikationsövningar. Tidigare forskning (Stokoe 2012; 2013a; 2013b; 2014) pekar på hur dessa rollspel saknar validitet, främst på grund av att deltagarna i rollspelen vet att det egentligen inte är på riktigt. LÄS MER