Sökning: "Daniel Mc Bride"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Mc Bride.

  1. 1. Anestesisjuksköterskans upplevelse av barn och anestesi i MR

    Magister-uppsats,

    Författare :Daniel Mc Bride; Nils Wallin; [2019-06-20]
    Nyckelord :MR; barn; anestesisjuksköterska; patientsäkerhet; kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Background: MRI is a well-developed diagnostic method that requires the patient to be able to lie still for a long time. Anesthesia is sometimes used to facilitate children's experience of MRI since children often find it difficult to lie still. LÄS MER