Sökning: "Daniel Memed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Memed.

  1. 1. Belöningssystem –En studie om individers värdesättning av belöningar inom bankbranschen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Memed; Jacob Jebrael; [2019-02-26]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Personalomsättning är en svårighet för många företag. En hög personalomsättning kostar inte bara mycket pengar men det kostar även mycket tid till att anställa nytt folk. LÄS MER