Sökning: "Daniel Rajala"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Rajala.

  1. 1. Det sociala kapitalets samband med klusterföretags absorptionsförmåga

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adam Andersson; Hama Jokel; Daniel Rajala; [2017]
    Nyckelord :Kluster; absorptionsförmåga; organisatoriskt lärande; socialt kapital; innovationskraft; Cluster; absorption capacity; organizational learning; social capital; innovation; Business and Economics;

    Sammanfattning : Title: The impact of social capital on the absorption capacity of cluster companies Seminar date: 2017-06-02 Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr Authors: Adam Andersson, Daniel Rajala, Hama Jokel Supervisor: Nikos Macheridis Keywords: Cluster, absorption capacity, organizational learning, social capital and innovation Purpose: The purpose of the study is to investigate possible differences and similarities for the clusters Medicon Valley and Stockholm-Uppsala. The focus of the study lies in similarities and differences in the demonstrated strength of social capital and absorption, as well as in the connection between social capital and absorption capacity. LÄS MER