Sökning: "Daniel Rydberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Rydberg.

 1. 1. Lärares arbete med genusperspektiv på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hellqvist; Daniel Rydberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Genus; kön; genusperspektiv; fritidshem; könsnormer; queerteori; pojkar; flickor; lärare; elev; relationellt perspektiv; könsroller.;

  Sammanfattning : Ur ett sociologiskt perspektiv formas våra kön i sociala och kulturella sammanhang. Enligt läroplan för svenska fritidshem ska lärare motverka stereotypiska könsnormer och diskriminering, samt utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska de begränsande könsnormerna. LÄS MER

 2. 2. Hur kan kombinerade vapen förstås och användas inom högre taktisk nivå, Sicilien 1943?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Rydberg; [2014]
  Nyckelord :Kombinerade vapen; taktik; Leonhard; Sicilien; avvärja; fördröja; försvara;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna undersökning har varit att med utgångspunkt från militärhistorien klargöra begreppet kombinerade vapen på högre taktisk nivå. Genom att använda en teori som förklarar kombinerade vapen på en studie av det tyska försvaret av Sicilien utveckla tankarna om kombinerade vapen och tydliggöra begreppet i det taktiska handlingsutrymmet. LÄS MER