Sökning: "Daniel Scherp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Scherp.

  1. 1. LÅNGSIKTIGA EFFEKTER AV MATEMATIKLYFTET En fallstudie i en kommun

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Anette Carlstén; Daniel Escanellas Mann; [2016-02-22]
    Nyckelord :Verksamhetsutveckling; skolutveckling; formativ bedömning; feedback; kommunikation; problemlösning; matematiklyftet;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förutsättningarna för långsiktiga effekter av Matematiklyftet, med fokus på alla elevers möjligheter att nå kunskapskraven. Detta görs genom att dels belysa hur fortbildningsinsatsen Matematiklyftet påverkat utformningen av undervis¬ning i matematik för de lärare som deltagit i insatsen, och dels genom att belysa sådana faktorer som är avgörande för att effekterna ska ge avtryck i den fortsatta verksamheten på skolan och därigenom bli bestående. LÄS MER