Sökning: "Daniel Velaner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Velaner.

  1. 1. Livet efter döden: En litteraturstudie om livskvaliteten efter hjärtstopp.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Tobias Jurevik; Daniel Velaner; [2019-08-01]
    Nyckelord :cardiac arrest; out-of-hospital cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; quality of life; health related quality of life;

    Sammanfattning : Hjärtstopp är ett akut livshotande tillstånd med låg överlevnadsgrad. Patogenesen vid de flesta hjärtstopp är igentäppta kranskärl vilket resulterar i myokardischemi. När hjärtat inte längre förmår att pumpa blod till kroppens vävnader resulterar det i syrebrist. LÄS MER