Sökning: "Daniel Verbeeck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Verbeeck.

  1. 1. Opioid-Free Anesthesia and the Nurse Anesthetist. Experiences in Sweden and the United States.

    Magister-uppsats,

    Författare :Sofia Pihlblad; Daniel Verbeeck; [2019-06-20]
    Nyckelord :Opioid-free anesthesia; OFA; General anesthesia; Non-opioid analgesics; Nurse anesthetist; Experience;

    Sammanfattning : Bakgrund: Opioidberoende och överdosrelaterade dödsfall är ett växande problem i bådeSverige och USA. Opioider har haft en viktig roll inom anestesin sedan 1960-talet, menorsakar flera negativa effekter som kan leda till lidande för patienten och ökade vårdkostnaderför samhället. LÄS MER