Sökning: "Daniel Wahlsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Wahlsten.

  1. 1. Betydelsen av socialt stöd för anpassning till kronisk reumatisk sjukdom

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

    Författare :Daniel Wahlsten; [2007]
    Nyckelord :social support; chronic disease; adjustment; rheumatism;

    Sammanfattning : Vilka psykologiska processer som gör att vissa individer klarar sig bättre än andra i påfrestande situationer har väckt allt större intresse hos forskarna. Syftet med den här studien var att undersöka vilken betydelse socialt stöd har för anpassningen till kronisk reumatisk sjukdom. LÄS MER